POGOJI SODELOVANJA
v
»Loctite Izivu«

(v nadaljevanju: »Pogoji«)

 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ulica 23, 2000 Maribor, matična številka: 5382475000 (v nadaljnjem besedilu: »Organizator« ali »Henkel«), skladno s členi 207. do 211. Obligacijskega zakonika (Uradni list, št. 97/07 – uradno prešiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), v obdobju od 10.6.2024 (od 00:00) do 11.8.2024 (do 23:59) organizira kampanjo imenovano Loctite Iziv« (v nadaljevanju: »Kampanja«).

Kampanja se izvaja na območju Republike Slovenije. Dnevi in ure navedeni v teh Pogojih so dnevi in ure v Srednjeevropskem časovnem pasu (GMT+1). Drugi časovni pasovi za sodelovanje v Kampanji ne bodo upoštevani.

Namen Kampanje je promocija izdelkov blagovne znamke »Loctite« in promoviranje trajnostne in družbeno odgovorno naravnane politike delovanja družbe Henkel in Henklovih povezanih družb skladno s temi Pogoji in veljavnimi predpisi.

S temi Pogoji je urejeno vaše sodelovanje v Kampanji zato jih pozorno preberite. S sodelovanjem v Kampanji sprejmete in se strinjate s temi Pogoji.

Te Pogoji bodo pred začetkom Kampanje objavljeni na Loctite spletni strani in bodo na voljo celotno obdobje trajanja Kampanje.

Kampanja ni na kakršen koli način povezana ali poteka pod pokroviteljstvom družbe Meta Platforms Inc. s poslovnim naslovom na 1 Meta Way, Menlo Park, CA 94025, Združene države Amerike, oz. njenih podružnic.

2. PRAVICA DO SODELOVANJA

Pravico do sodelovanja imajo vse poslovno sposobne fizične osebe, starejše od 18 let, ki imajo prebivališče in poštni naslov v Sloveniji (v nadaljevanju: »Udeleženci«). Izjemoma imajo pravico do sodelovanja mladoletne osebe starejše od 16 let s soglasjem oziroma odobritvijo staršev ali skrbnikov. Na zahtevo Organizatorja mora mladoletni Udeleženec predložiti ustrezna dokazila.

Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vsi ostali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v Kampanji ne smejo sodelovati.

Posamezniki, ki ne izpolnjujejo določil teh Pogojev za sodelovanje bodo izključeni. Vsak Udeleženec je sam odgovoren za vsebino na fotografijah, ki jih objavi. Prepovedano je objavljanje vsebin, ki kršijo pravice tretjih oseb ali so neprimerne, vulgarne, nespodobne ali nezakonite. Prepovedana je tudi navedba lažnih podatkov z namenom prevare ali zavajanja, poleg tega s sodelovanjem ni dovoljeno kršiti določb veljavnih zakonov in drugih predpisov. Organizator ima pravico do izključitve sodelujočega iz Kampanje.

Sodelovanje ni pogojeno z nakupom blaga ali storitev.

3. NAČIN SODELOVANJA

Za sodelovanje v kampanji morajo Udeleženci posneti fotografijo, ki prikazuje popravilo pokvarjenega predmeta z uporabo lepila Loctite, popraviti ga in objaviti fotografijo na svojem META-družabnem računu z uporabo Loctite filtra razširjene resničnosti in označiti Loctite profil v času trajanja Kampanje. Za vsako tako objavo, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, bo Henkel preko Good Labs d.o.o. zasadil drevo, ki deluje pod svojo blagovno znamko »Treecelet« v Republiki Keniji (akcija je omejena na 10.000 dreves).

Vsaka oseba lahko sodeluje večkrat, vendar pa lahko Udeleženec, ki ima pravico do sodelovanja in izpolnjuje Pogoje, osvoji največ eno nagrado.

4. NAGRADE

Prvih 150 Udeležencev, ki bodo uspešno naložili fotografijo, kot je navedeno v razdelku 3 zgoraj, bo prejelo zapestnico (v nadaljevanju: »Nagrada«). Ti Udeleženci bodo obveščeni neposredno prek ustreznih družbenih medijev, ki se uporabljajo za navedbo imena in naslova, na katerega bo poslana zapestnica. Organizator ne more prevzeti odgovornosti, če so podatki, ki jih posredujejo Udeleženci, nepopolni, nerazumljivi, neuporabni, napačno navedeni ali nepravilni, in Udeleženec bo v takem primeru posledično izgubil pravico do Nagrade. V tem primeru bo izbran naslednji Udeleženec na čakalnem seznamu in Organizator je prost vseh obveznosti do predhodnega nagrajenca.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke in/ali storitve ter je ni mogoče prenesti na drugo osebo.

5. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh stroškov in dajatev povezanih z Nagrado je odgovornost Organizatorja. Ker predvidena vrednost NMagrade ne dosega predpisane davčne osnovne, tj. 42 EUR, Organizator ni dolžan odvesti akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi v imenu in za račun Udeleženca, vendar pa bo to storil v skladu z veljavnimi predpisi v kolikor bi bilo to potrebno.

Nagrajenec je seznanjen, da lahko prejem nagrade vpliva na njegov letni obračun dohodnine, in se zaveže Organizatorju na njegov poziv pravočasno posredovati svojo davčno številko, ki jo bo Organizator uporabil za davčne namene. V nasprotnem primeru lahko Udeleženec izgubi pravico do Nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik Nagrade sam.

6. PRAVICE DO OBJAVLJENIH FOTOGRAFIJ

S sodelovanjem in objavo fotografij udeleženci potrjujejo, da so avtorji fotografij, da imajo vse pravice do objavljenih fotografij ter da so brezplačne in ne kršijo nobenih pravic tretjih oseb. Udeleženec je odgovoren za to, da objavljene fotografije ne kršijo veljavnih zakonov ali pravic tretjih oseb.

Če so pri nastanku ali razvoju dela poleg udeleženca udeležene še druge osebe, mora udeleženec pred pošiljanjem pridobiti soglasje za oddajo in vsako kasnejšo objavo v okviru natečaja. Enako velja v primeru, da so tretje osebe pridobile pravico do fotografij. Henkel bo v zvezi s tem v vseh primerih prejel odškodnino in neškodljiv.

7. PRAVICE UPORABE

Vsak Udeleženec s sodelovanjem v Kampanji soglaša s prenosom tako materialnih kot tudi vseh posamičnih avtorskih pravic do objavljenih fotografij na Organizatorja ter Henklova povezana podjetja vsebinsko, časovno in krajevno neomejeno na način, da slednji za njihovo uporabo v ničemer ne bodo zavezani pridobiti kakršnega koli soglasja Udeleženca oziroma Udeležencev oziroma plačevati kakršnegakoli nadomestila. To vključuje pravico do njihove predelave in uporabe fotografij v medijskih kampanjah (nacionalnih in mednarodnih) ter druge ukrepe oglaševanja in uporabe (npr. objave na internetu in družbenih omrežjih). Sodelujoči nima pravice do objave.

V izogib dvomu Udeleženec oziroma Udeleženci na Organizatorja in Henklova povezana podjetja prenašajo vsebinsko, časovno in krajevno neomejeno tudi vse druge materialne avtorske pravice, četudi te niso izrecno navedene v prejšnjem odstavku in če so te potrebne za dosego namena iz teh pogojev.

Organizator pridobi pravico do odplačno in neodplačnega delnega ali celotnega prenosa avtorskih pravic na tretje osebe. Prenos vseh avtorskih pravic po teh Pogojih s strani Udeležencev na tretje osebe je izključen, Udeleženec pa se s sodelovanjem v Kampanji odpoveduje kakršnikoli uporabi predmetnih lastnih avtorskih del s katerimi sodeluje v Kampanji kot tudi nadaljnjemu prenosu na tretje osebe.

Organizator se zavezuje k spoštovanju moralnih avtorskih pravic Udeležencev skladno z zakonom in ostalimi veljavnimi predpisi.

8. KRŠITEV POGOJEV SODELOVANJA

V primeru kršitve pogojev sodelovanja ali v primeru lažnih navedb si Henkel pridržuje pravico, da zadevno osebo izključi iz Kampanje.

Poleg tega bodo izključene tudi osebe, ki uporabljajo nedovoljene pripomočke ali kako drugače pridobivajo prednost z manipulacijo.

Organizator si pridržuje pravico, da udeleženca kadarkoli med natečajem diskvalificira in brez nadomestila izbriše njegove prispevke, če udeleženec krši pogoje iz teh Pogojev ali če je njegovo ravnanje na natečaju v nasprotju z zakonitimi interesi organizatorja oz. drugih udeležencev ali so v nasprotju s pravnim sistemom v Sloveniji ali dobrim vedenjem.

Henkel si pridržuje pravico zahtevati vračilo vseh ugodnosti, ki jih je pridobila takšna oseba, in vložiti kakršne koli nadaljnje odškodninske zahtevke.

9. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Henkel ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi jo Udeleženec utrpel v posledici sodelovanja v Kampanji, osvojitvijo Nagrade, ali ki bi kakorkoli drugače izhajala iz Nagrad in ugodnosti, zlasti pa je izključena odgovornost Organizatorja za škodo, povzročeno zaradi napak, zamud ali prekinitev prenosa podatkov, v primeru okvare tehnične opreme in storitev ali za nepravilno vsebino, izgubo ali izbris podatkov zaradi virusov.

Organizator ne odgovarja za nepopolne ali nepravilne prijave ter dostavo Nagrad Udeleženecem in s tem povezane poškodbe, zamudo ali izgubo med transportom.

Podatki, ki jih organizatorju posredujejo sodelujoči v Kampanji, so uporabljajo izključno za namene izvedbe Kampanje,  Udeleženci pa s sodelovanjem potrjujejo, da se strinjajo s posredovanjem osebnih podatkov organizatorju.

10. PREKLIC ALI PREKINITEV KAMPANJE

Henkel si pridržuje pravico do preklica ali prekinitve Kampanje kadar koli brez predhodnega obvestila, zlasti v primeru okoliščin za katere Organizator ni odgovoren ali ki jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti vključno z višjo silo, kar med drugim vključuje okužbo z računalniškimi virusi in hrošči, manipulacije, nepooblaščeno spreminjanje, prevare, tehnične okvare in človeške napake – ali če izvedba ni mogoča iz kateregakoli drugega razloga, na katerega Organizator ne more vplivati in ki ogroža ali vpliva na upravljanje, varnost, pravičnost, etičnost ali pravilno izvedbo Kampanje.

V primeru nastopa okoliščin iz prejšnjega odstavka je Organizator oproščen vseh morebitnih obveznosti, ki bi nastale do Udeležencev. Udeleženci bodo o odpovedi, razveljavitvi, prekinitvi, spremembi ali začasni zaustavitvi obveščeni na Loctite spletni strani. Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih povezanih s Kampanjo ali uporabo teh Pogojev, je dokončna in zavezuje vse Udeležence.

Henkel ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljene možnosti za osvojitev nagrade. Če je prekinitev posledica vedenja udeleženca, ima Henkel pravico od te osebe zahtevati odškodnino za škodo, ki je nastala zaradi tega.

11. SPREMEMBE POGOJEV

Henkel si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali dopolni te Pogoje brez navedbe razlogov, če je to potrebno zaradi enostavne in varne obdelave ter zlasti zaradi preprečevanja zlorab ali iz drugih razlogov.

Če se katerakoli določba teh Pogojev razglasi za nično ali neveljavno, to ne vpliva na veljavnost preostalega dela teh Pogojev.

V primeru spremembe iz prvega odstavka bodo vsi Udeleženci pravočasno obveščeni na Loctite spletni strani.

12. VARSTVO PODATKOV

Organizator zbira in obdeluje osebne podatke za namen izvedbe Kampanje, vse v skladu s Politiko zasebnosti družbe Henkel, ki se nahaja na spletni strani https://www.henkel.si/izjava-o-varovanju-osebnih-podatkov in veljavnimi predpisi.

Upravljalec osebnih podatkov, ki so zbrani v povezavi s Kampanjo je Organizator, podatki pa bodo uporabljeni za namene obveščanja o Kampanji, obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih in druge namene trženja Organizatorja ter za  izbor in razglasitev prejemnikov Nagrad.

Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni ter veljavnimi predpisi.

Obdelava osebnih podatkov temelji na členu 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov, da se izvede Kampanja, izbere nagrajenca in zagotovi prevzem Nagrade. Če Udeleženec ne zagotovi zahtevanih osebnih podatkov, Organizator ne bo upošteval takega Udeleženca pri izbiri oziroma dodelitvi Nagrade..

Organizator zbira in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov Udeležencev: ime in priimek, telefonska ter naslov prebivališča oziroma poštni naslov. Od Udeleženca bo Organizator, v primeru, da bo to potrebno za davčne namene pridobil njegovo davčno številko. V povezavi s temi podatki se ne izvaja avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

Organizator bo sprejel vse razumno potrebne ukrepe za zagotovitev, da se osebni podatki Udeležencev obdelujejo in uporabljajo na varen način in v skladu z veljavnimi predpisi. Osebnih podatkov Organizator ne bo hranil dlje, kot je potrebno za zagotovitev namena uporabe, za katerega so bili zbrani.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe Kampanje. Osebni podatki  ne bodo predmet prenosa izven teritorija EU/EGP.

V določenih okoliščinah lahko kot Udeleženec zahtevate oz. uveljavljate:

  • dostop do svojih osebnih podatkov;
  • popravek svojih osebnih podatkov;
  • izbris svojih osebnih podatkov;
  • ugovor obdelavi svojih osebnih podatkov;
  • omejitev obdelave svojih osebnih podatkov;
  • prenos svojih osebnih podatkov;
  • preklic privolitve (če obdelava temelji na vaši privolitvi).

Zgoraj navedene pravice lahko uveljavljate s tem, da nas kontaktirate na lepilamb@henkel.com. Pravico se imate tudi pritožiti pri nadzornem organu za varstvo podatkov - Informacijskem pooblaščencu.

S sodelovanjem v Kampanji Udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zgoraj navedenimi informacijami o varstvu osebnih podatkov in se z njimi izrecno strinja.

13. PRISTOJNOST IN REŠEVANJE SPOROV

Za te Pogoje velja pravo Republike Slovenije.

Organizator si pridržuje pravico do odločanja glede vseh vprašanj, ki so povezana s Kampanjo. V primeru dvoma glede izpolnjevanja teh Pogojev s strani Udeleženca, mora Udeleženec predložiti ustrezna dokazila.

V primeru spora med Organizatorjem in Udeležencem oziroma Udeleženci te Kampanje je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru, ali pristojno sodišče v kraju prebivališča Udeleženca